Wet Verbetering Poortwachter

Bij ziekteverzuim is de Wet Verbetering Poortwachter van toepassing. Deze wet schrijft voor wie wanneer wat moet doen als u zich ziek meldt bij uw werkgever.

  1. Na uw ziekmelding heeft u een gesprek met de bedrijfsarts. U bespreekt  uw klachten en de oorzaken van uw uitval. En hoe u denkt weer aan het werk te kunnen gaan. En wat daarvoor nodig is. Tip: gebruik dit formulier om u  zelf voor te bereiden.
  2. De bedrijfsarts maakt hierna de probleemanalyse. Dat doet hij uiterlijk 6 weken na uw eerste dag van ziekteverzuim.

Aan de hand van deze probleemanalyse moet er een plan van aanpak worden gemaakt voor uw re-integratie. Dit gebeurt uiterlijk acht weken na uw ziekmelding. Met re-integratie bedoelen we: terugkeer naar werk. Dit plan van aanpak schrijft u samen met uw werkgever. Dit is het moment om te bespreken wat u nodig heeft om weer aan het werk te kunnen gaan. U kunt aangeven wat uw wensen zijn. En hoe uzelf denkt weer aan het werk te kunnen gaan. Samen kiest u dan ook de casemanager. Die ondersteunt u bij de uitvoering van het plan.